Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Aanmelding, verwijzing & directe toegankelijkheid fysiotherapie
U kunt zich op verschillende manieren aanmelden bij Strengers & Dubbers Fysiotherapeuten. Dit kan door middel van een verwijzing van uw huisarts, specialist of andere medici. Echter heeft u in de meeste gevallen helemaal geen verwijzing nodig en kunt u op eigen initiatief bij ons terecht. Dit noemen wij DTF (directe toegankelijkheid fysiotherapie). Wij zijn tijdens de openingstijden bereikbaar via de telefoon, u kunt ons mailen of u kunt bij ons binnen lopen voor het maken van een afspraak. Heeft u achteraf toch een verwijzing nodig bijvoorbeeld om in aanmerking te komen voor een chronische indicatie, dan kunnen we dit later alsnog samen regelen. Bij de eerste afspraak vragen wij u uw legitimatie mee te nemen, dit zijn wij wettelijk verplicht. Ook verzoeken wij u een handdoek mee te nemen.

Uw persoonlijke gegevens
Uw gegevens die wij van uw vragen hebben nodig om u te kunnen bereiken en om uw verzekering te kunnen inzien. Daarnaast vinden wij het prettig als u uw e-mailadres wilt afgeven zodat wij eventuele huiswerkoefeningen kunnen toe mailen en na uw goedkeuring aan het einde van uw behandelingen een tevredenheid-enquête mogen toezenden. Deze hebben wij nodig om de verzekeraars een goed beeld te geven van ons handelen zodat onze contracten blijven bestaan. Bij voorbaat dank voor het invullen hiervan.

Vergoeding
Vergoeding voor fysiotherapie is afhankelijk van uw verzekering die u heeft afgesloten bij uw zorgverzekeraar. Het type klacht maakt soms ook nog een groot verschil. Hieronder een overzicht van de meest voorkomende situaties:

Niet chronische klachten:

• Deze worden alleen vergoedt vanuit uw aanvullende verzekering, als u die heeft. Hier zit vaak een maximum aan tussen de 6 en 36 behandelingen.

• Bij onvoldoende dekking vanuit de aanvullende verzekering komt het resterende deel voor u eigen rekening. Kijk bij tarieven om de kosten hiervan in te kunnen zien.

• Bij geen aanvullende verzekering worden de kosten direct bij u ingediend.

Chronische klachten:

• In de meeste chronische indicaties binnen de fysiotherapie geldt dat de eerste 20 behandelingen vanuit de aanvullende verzekering betaald moeten worden indien u deze heeft. Zo niet zult u het resterende deel zelf moeten betalen. Na de 20 behandelingen komt u dan in aanmerking voor vergoeding vanuit de basisverzekering. De duur hiervan is volledig afhankelijk van de chronische indicatie en kan variëren tussen de 3 maanden en 3 jaar. Informeer hierover bij uw fysiotherapeut.

• Er zijn een paar uitzonderlijke chronische indicatie waar behandelingen direct uit de basisverzekering vergoedt wordt. Dit veranderd ieder jaar weer. Momenteel is dat onder andere: COPD, Claudicatio Intermittens, Artrose heup/knie en zo nog enkele.

• Informeer bij uw fysiotherapeut hoeveel u vergoedt krijgt. Dit is namelijk ook weer afhankelijk van de ernst van de klachten of u al eerder er voor behandeld bent enzovoort enzovoort. Let wel op: als u behandelingen vergoedt krijgt die onder de basisverzekering vallen kan dit invloed hebben op u eigen risico van 385 euro per jaar, zoals elke andere vergoeding vanuit de basisverzekering hieronder kan vallen.

Behandelafspraken wijzingen
U kunt per telefoon en/of email uw afspraak wijzigen. Wij verzoeken u tenminste 24 uur (werkdag) van tevoren uw afspraak af te melden. Indien u niet tijdig afbelt/mailt zijn wij genoodzaakt u de zitting in rekening te brengen.

Behandeling door collega/waarnemer of afstuderend student
Bij afwezigheid van uw vaste therapeut kan het zijn dat de werkzaamheden door een collega fysiotherapeut wordt waargenomen. Wij vragen hiervoor begrip. Wij hebben het grootste gedeelte van het jaar meestal 1 stagiaire binnen onze praktijk. Wij hebben altijd alleen maar afstuderende stagiaires die alleen nog hun zelfstandige eindstage moeten doorlopen. Hierdoor kan het zo zijn dat u door een van deze stagiaires wordt behandeld. Is het zo dat u dit niet wilt, geef dit dan aan alstublieft. Wij vragen hiervoor begrip.

Medische fitness en gemeenteregeling
Binnen onze praktijk is er de mogelijkheid om deel te nemen aan medische fitness. Medische fitness is onder supervisie van een van onze fysiotherapeuten zelfstandig sporten.

Kosten:
60 euro voor 8x een uur sporten op afspraak.
Heeft u een laag inkomen dan komt u mogelijk in aanmerking voor de gemeenteregeling. Hierdoor krijgt u de beschikking over 150 euro dus u kunt gebruiken voor medische fitness bij ons. Dit geeft u recht op 16 behandelingen. Informeer hierover bij de gemeente Nijmegen.

Faciliteiten

• Graag de oefenzaal met schone (sport) schoenen betreden.

• Fysiotherapie Strengers & Dubbers is niet verantwoordelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van bezittingen van patiënten of andere die de praktijk betreden.

• Het gebruik van apparatuur geschiedt op eigen risico en enkel met toestemming van de therapeut.

Patiëntendossier en rapportage naar huisarts of specialist
Het patiëntendossier voldoet aan de eisen volgens Wet Geneeskundig Behandel Overeenkomst (WBGO) en de Wet Persoonsregistratie. Zowel behandeling als patiëntendossier wordt bijgehouden volgens KNGF-richtlijn verslaglegging. U kunt op aanvraag uw dossier inzien. Ook kan de therapeut deze voor behandeldoeleinden overleggen aan huisarts of specialist in overleg met u.

Klachtenregeling
Strengers & Dubbers Fysiotherapeuten is aangesloten bij het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie). Door hen en onze kwaliteitsstandaarden te hanteren streven wij ernaar een zo een goed mogelijke behandeling te bieden. Mocht u klachten en of bezwaren hebben jegens ons en levert een gesprek of bemiddeling niet voldoende resultaat op, dan kunt u een klacht of bezwaar indienen bij het informatie- en klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG).

Betalingsvoorwaarden

• Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelovereenkomst tussen u als patiënt en Strengers & Dubbers Fysiotherapeuten.

• Afspraken dienen 24 uur (werkdag) van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken welke niet of te laat geannuleerd zullen in rekening gebracht worden.

• Behandelingen welke niet voor vergoeding door uw verzekeraar in aanmerking komen zal aan u persoonlijk gefactureerd worden. Deze dient u binnen onderstaand betalingstermijn voldaan te hebben.

• Betaling voor de diensten van Strengers & Dubbers Fysiotherapeuten dient na factuurdatum binnen 14 dagen te geschieden. Na het verstrijken van deze termijn treedt verzuim in en staat het Strengers & Dubbers Fysiotherapeuten vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd.

• Alle met de incasso gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitenrechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt.